เกี่ยวกับเรา
แนวทางการดำเนินธุรกิจ

 

แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  


 

บริษัทฯ มีนโยบายหลักว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติงานโดยชอบ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยเมื่อบริษัทฯ รับพนักงานเข้าใหม่ พนักงานทุกคน จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจพร้อมทั้งต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาของแนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงการกระทำของพนักงาน และความสัมพันธ์ของพนักงานกับผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท 

 


การกระทำของพนักงาน 


 • การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามจารีตประเพณี และศีลธรรมอันดี
 • การปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเป็นมืออาชีพ
 • การจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมในกิจกรรมทุกด้านของบริษัทฯ  ตลอดจนการกำหนด/พัฒนาระเบียบมาตรฐานของการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ

 


ความสัมพันธ์ของพนักงานกับผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท 


 

 1. ลูกค้า 

ด้านข้อมูล 

 • การจัดทำบันทึกและรายงานต่างๆ อย่างถูกต้องสมบูรณ์
 • การให้ข้อมูลที่เป็นความจริง
 • การรักษาความลับของลูกค้า
 • การมีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลูกค้า

ด้านทรัพย์สิน

 • การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 1. สังคม 

ด้านสังคม 

 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอก และองค์กรชุมชนต่างๆ
 • การเปิดเผยข้อมูลระหว่างสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ และการรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก