ธุรกิจและบริการ
เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (TFEX) 

 

      

 

 ความหมายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตราสารอนุพันธ์) 

 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตราสารอนุพันธ์) หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงินชนิดหนึ่งที่มูลค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นที่เรียกว่า สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าเกษตรกรรม 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตราสารอนุพันธ์) ที่ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)     สามารถจัดให้มีการซื้อขายภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546     ได้แก่   ฟิวเจอร์ส (Futures)    ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
 • อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
 • อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ โลหะมีค่า โลหะพื้นฐาน พลังงาน สินค้าเกษตร
 • อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่นๆได้แก่ ทองคำ โลหะเงิน น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน

 

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้เปิดซื้อขายอนุพันธ์ทั้งสิ้น 12 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ SET50 Index FuturesSET50 Index OptionsSingle Stock Futures, Sector Index FuturesGold Online FuturesGold Futures (10 Baht และ 50 Baht), Gold-DSilver Online FuturesJapanese Rubber FuturesRubber Futures (RSS3D Futures เเละ RSS3 Futures)USD Futures และ Interest Rate Futures
สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ TFEX

 

Go to top 

 

 ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย  

 • Commission Rate : อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

          * ทั้งนี้ ประกาศอาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 

 
 
 การวางหลักประกัน  

 

 • Margin Rate : อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

          * ทั้งนี้ ประกาศอาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน


อัตราหลักประกันของ Futures

 

ก่อนที่จะทำการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ลูกค้าจะต้องวางหลักประกันก่อนอย่างน้อย 1 วันทำการ หรืออย่างช้าภายในวันทำการ แล้วแจ้งบริษัทเพื่อดำเนินการเพิ่มมูลค่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้า ประเภทของหลักประกัน มี 3 ประเภท คือ
 1. หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin - IM)    คือ หลักประกันที่ลูกค้าต้องวางกับบริษัทก่อน จึงจะมีสิทธิ์ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้
   
 2. หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin - MM) คือ การรักษาระดับเงินประกันขั้นต่ำในบัญชีคงเหลือเอาไว้ หากยอดคงเหลือในบัญชีเงินวางหลักประกันลดลงต่ำกว่าระดับนี้ ลูกค้าจะต้องถูกเรียกให้วางเงินประกันเพิ่ม (Margin Call)
   
 3. หลักประกันปิดฐานะ (Force Close Margin - FM) กรณีที่ถูก Margin Call แล้วยังไม่นำมาวางภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะถูกบังคับปิดฐานะสัญญา (Force Close) โดยการขายตราสารอนุพันธ์ในตลาด (กรณีที่มีสถานะซื้อ) หรือซื้อตราสารอนุพันธ์ของท่านคืนจากตลาด (กรณีที่มีสถานะขายเอาไว้)

อัตราหลักประกันของ Options
 

กรณี Long สัญญา Options : จะเสียเฉพาะค่า Premium * 200 บาท (ไม่ต้องวางหลักประกัน)


Multiplier ตามประกาศของ FI Club

 

          ลูกค้าทั่วไป       ลูกค้าประเภทสถาบัน
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin - IM) 1.90 เท่า 1.35 เท่า
หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin - MM)  1.33 เท่า 1.00 เท่า
หลักประกันปิดฐานะ (Force Close Margin - FM)  0.57 เท่า -
 

** หมายเหตุ

 • บริษัทฯ อาจเรียกเก็บหลักประกันต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว กรณีที่ความเสี่ยงในบัญชีลดลง ตามแนวทางปฏิบัติของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใดเพื่อสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ บจ.สำนักหักบัญชีฯ สำนักงาน กลต.และ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

Go to top