ติดต่อเรา
สมัครงาน

 

สนใจสมัครงาน ติดต่อ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
540 ชั้น 7, 14, 17 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.           02-680-5000 
โทรสาร       02-658-5629 

อีเมล์          Vipaporn.ya@asiawealth.co.th 

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 


​1.       ผู้แนะนำการลงทุน

 (สำนักงานใหญ่ / สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ / สาขาอโศก / สาขาแจ้งวัฒนะ / สาขาปิ่นเกล้า / สาขาเมกาบางนา  / สาขาชลบุรี / สาขาฉะเชิงเทรา / สาขาระยอง)

          Qualifications

 • สัญชาติไทย เพศชาย / เพศหญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single license) และ/หรือ ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License)

2.      เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

          Qualifications

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร / บัญชี / เศรษฐศาสตร์ / การจัดการ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

          Job Descriptions

 • ออกเช็คค่าใช้จ่าย / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • กระทบยอด Statement แต่ละบัญชีธนาคาร.
 • การออกตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ , ตั๋วแลกเงิน
 • จัดทำประมาณการเงินสดเข้า / ออก และบริหารสภาพคล่องของบริษัท
 • จัดแยกทรัพย์สินลูกค้าตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล..)
 • ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินภายนอกและหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ

3.      เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

          Qualifications

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชี 2-3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

         Job Descriptions

 • วิเคราะห์รายการและบันทึกบัญชีด้านการรับเงิน-จ่ายเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 • คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ

4.      ผู้ช่วยนักวิเคราะห์  

          Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (สาารถแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
 • มีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกดี มีใจรักในงานด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
 • หากสอบผ่านหรืออยู่ระหว่างการสอบ CFA หรือ CISA ระดับต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องผ่านการสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน

         Job Descriptions

 • การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและบริษัท 
 • มีความสนใจด้านการวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัท

5.      เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ  

          Qualifications

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการเงิน , การบัญชี
 • เพศชาย / หญิง
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้ดี
 • ปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

          Job Descriptions

 • ปริญญาตรี - จัดทำข้อมูลและ Presentation เสนอลูกค้า , วิเคราะห์งบการเงินและทำประมาณการทางการเงินเบื้องต้น
 • ปริญญาโท -  วิเคราะห์งบการเงิน  จัดทำ Valuetion , Cash Flow และจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์