เกี่ยวกับเรา
คณะผู้บริหาร
 

คณะผู้บริหาร  

 

                                    

      

คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                       

 

 

 

สายงานการตลาด ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 

 


 

 

 

คุณชยันต์ อัคราทิตย์
กรรมการบริหาร
สายงานการตลาด
คุณประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร
กรรมการบริหาร
สายงานการตลาด

 

                        
คุณชญานี โปขันเงิน
กรรมการบริหาร                    
สายงานการตลาด  
คุณกรณ์ โชติจิรภาส
กรรมการผู้จัดการ 
สายงานการตลาด

 

สายงานวาณิชธนกิจ 

    

คุณไพฑูรย์  ธำรงกิตติคุณ
กรรมการบริหาร
สายงานวาณิชธนกิจ

 

 

สายงานวิจัย

คุณวรุตม์ ศิวะศริยานนท์
กรรมการผู้จัดการ 
สายงานวิจัย