ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
TFEX Update : การปรับอัตราวางหลักประกัน และการวาง Super Margin มีผลวันที่ 11 เม.ย 2561

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_101933_qbedi.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_114159_cxuvo.pdf

เนื่องด้วย มีประกาศจากทางบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราวางหลักประกัน ...



TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “MarginRate_Individual_20180320.pdf”

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_111408_lornu.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์ “MarginRate_Institutional_20180320.pdf”



TFEX : ประกาศ Commission Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “Commission_Individual_1MAR2018.pdf”

เปลี่ยนแปลงเฉพาะ Single Stock Futures บนหุ้นอ้างอิง TOP เป็น หุ้นในกลุ่มราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท รายละเอียดสินค้าอ้างอิงอื่นๆ ติดตามได้ในไฟล์แนบ



TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “MarginRate_Individual_2MAR2018.pdf”

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_091035_nupdt.pdf



TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “MarginRate_Individual_14FEB2018.pdf”

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_055106_gpkmb.pdf



TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป



เตรียมพร้อมรับแนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์

เรียน นักลงทุนทุกท่าน

         ตามที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“TCH”) ประกาศแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกรณีที่มีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักการ “Principles for Financial Market Infrastructures” (“PFMI”) ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด จะดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ TCH ซึ่งครอบคลุมในสาระสำคัญ ...



แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน ตุลาคม 2560

 



Asia Wealth Trading Idea 25-29 ก.ย. 60 : แนะนำซื้อ TIPCO ราคาเป้าหมาย 24.00 บาท

Asia Wealth Trading Idea 25-29 ก.ย. 60 : แนะนำซื้อ TIPCO ราคาเป้าหมาย 24.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_040904_dngyu.pdf



Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ THANI ราคาเป้าหมาย 7.40 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ THANI ราคาเป้าหมาย 7.40  บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_035843_pinvy.pdf