ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป (เพิ่ม 12 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures)

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มหุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures จำนวน 12 หุ้น ได้แก่ BPP EASTW JMT M MBK OSP THG TOA TPIPP TQM VNT WHAUP และจะเปิดให้เริ่มให้ซื้อขายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_065931_bxkrd.pdf

 

อัตราหลักประกัน ...Stock Futures ใหม่ 12 ตัว เริ่ม 13 ก.ค. 63

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) ได้ประกาศเพิ่มหุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures จำนวน 12 หุ้น ได้แก่ BPP EASTW JMT M MBK OSP THG TOA TPIPP TQM VNT WHAUP และจะเปิดให้เริ่มให้ซื้อขายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าเฉพาะประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account)

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

 

บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยครั้งที่ 4/2562 กำหนดให้บริษัทสมาชิกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าเฉพาะประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account) สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์และชำระราคาผ่านระบบ ATS ...TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า MINT Futures  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_041616_zgfyc.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า STA และ THCOM Futures  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_030918_jxmfl.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_041656_fchtm.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_034703_kehqw.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า COM7 Futures  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_032452_ythso.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate และ Super Margin ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า THAI Futures มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_043713_okpvr.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563ป

 

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า BTS Futures

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_040806_xzqif.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน