ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_035205_pfwuu.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042411_wfscb.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันการกำหนดจำนวนระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ของ SET50 Index Options มีผลบังคับใช้ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เรียน  ทุกท่าน

 

ประกาศการกำหนดจำนวนระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ของ SET50 Index Options ที่มีการปรับปรุงการกำหนดจำนวนราคาใช้สิทธิ (Strike Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options ทุกสัญญา (Contract Month Series) โดยสรุปได้ดังนี้

จากเดิม          At-the-money 1 series, In-the-money และ Out-of-the-money ไม่น้อยกว่า 2 series (2-1-2)
เปลี่ยนเป็น      At-the-money 1 series In-the-money และ Out-of-the-money ไม่น้อยกว่า 4 series (4-1-4)

 

ทั้งนี้ ...การปรับปรุงเกณฑ์ Circuit Breaker และ Celling & Floor เป็นการชั่วคราว

เรียน ทุกท่าน

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor และ Circuit Breaker ชั่วคราว เพื่อเสริมเสียรภาพตลาดและสร้างความมั่นใจในการลงทุน เริ่ม 18 มีนาคม 2563 และไม่เกิน 30 มิถุนายน 2563

 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ เพื่อรองรับ GLOBAL Futures จากการมี Corporate action มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อรองรับ GLOBAL Futures จากการมี Corporate action 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_032145_gnein.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) ...


TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_054238_gpfoi.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_112827_vimrp.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำหรับ ROBINS Futures) 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_053905_svcop.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_031904_nwwsl.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_022208_evtxp.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน