ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

       ตามที่ บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทฯ) ได้มีการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน ซึ่งเป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้น สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้รับเงินต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทจะเสนอขายผ่านตัวกลาง นั้น

 

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่มเติม ดังนี้

 

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น15,17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330                

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 20 กันยายน 2561 เป็นต้นไป