ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า CKP, DELTA, EA, MEGA และ TQM

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060604_fckso.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060622_gjfyk.pdf

 

ประกาศอัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) เนื่องจากวันหยุดซื้อขาย 2 วันทำการติดต่อกัน (วันที่ 27 และ 28 กรกฎาคม 2563) 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (รอบ EOD) ถึง 24 กรกฎาคม 2563 (รอบ Preliminary 7)

  • อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060708_galhf.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า