ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

  เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) ได้จัดให้มีการซื้อขายสินค้าใหม่ ได้แก่ Silver Online Futures และ Japanese Rubber Futures พร้อมกำหนดวันเริ่มซื้อขายของ Silver Online Futures เป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042319_qncof.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042448_zlpzg.pdf

 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า