ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) เนื่องจากมีวันหยุดทำการซื้อขาย 2 วันทำการติดต่อกัน (วันที่ 3 ถึง 4 พฤษภาคม 2564) โดยเรียกเก็บเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรในต่างประเทศที่เปิดทำการซื้อขายเท่านั้น 

 

  • มีผลบังคับใช้วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง 4พฤษภาคม 2564
  • อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin)  

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_040148_pnldg.pdf

 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า