ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื่องจากผลของ Corporate Actions สำหรับสินค้า AP Futures และ ERW Futures มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

•อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_045856_acvgx.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_045944_vmfmg.pdf

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า