ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

• ประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับ ITD Futures และ SIRI Futures รายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_033252_nbgeh.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_033328_fpaut.pdf

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า