ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

 

ขอนำส่งประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื่องจากผลของ Corporate Action สำหรับสินค้า RATCH Futures รายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป  

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน 

 

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า