ธุรกิจและบริการ
บริการกองทุนส่วนบุคคล

บริการกองทุนส่วนบุคคล

 


บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์  จำกัด ให้บริการการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (private fund)  โดยลูกค้าซึ่งได้แก่บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคล สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ และข้อจำกัดของลูกค้าแต่ละราย   โดยตอบสนองความต้องการในการลงทุน และความคาดหวังในผลตอบแทนที่ต้องการภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รายชื่อผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด 

 

ชื่อ วันที่แต่งตั้งมีผล
1. นายสุชัย สุตภาคย์ 1 กุมภาพันธ์ 2559
2. นายอดิศักดิ์  พรหมบุญ 14 มิถุนายน 2557
3. นายชัยปกรณ์ จ.คุโนปกรณ์  2 มีนาคม 2558
4. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ 16 กันยายน 2558

 

 

 

หลักการในการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในนามลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

  

สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับบริการกองทุนส่วนบุคคล :  ติดต่อ  02-680-5000