ธุรกิจและบริการ
บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending - SBL)

 

                    

 

 

   

 

 

 ลักษณะธุรกรรม

 

 

ลักษณะธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending : SBL) 

 

ผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower) จะยืมหุ้นเพื่อนำไปขายชอร์ตเมื่อระดับราคาหุ้นขึ้นสูง (Short Sale คือ การขายหลักทรัพย์ที่ผู้ขายต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อส่งมอบการขาย) และจะทำรายการซื้อหุ้นคืน (Buy Cover) เมื่อระดับราคาหุ้นลดลง จากนั้นผู้ยืมจะนำหุ้นที่ซื้อคืนมาส่งมอบคืนให้แก่บริษัทฯ

 

เพื่อป้องกันความเสี่ยง หากผู้ยืมไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์คืนในอนาคต ดังนั้นผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์วางได้เฉพาะบัญชี Credit Balance ) ก่อนทำการยืม โดยบริษัทฯ จะเข้ามาเป็นคู่สัญญา (principal) กับผู้ยืมและผู้ให้ยืม

 

 

ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender) 

สามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มขณะถือครองหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากกำไรจากการลงทุน และยังคงได้รับสิทธิต่างๆ ( XD, XR, XM ) ในหลักทรัพย์เช่นเดิม

 

Go to Top 

 

 


 

 รายละเอียดการทำธุรกรรม  

 

การยืมหลักทรัพย์ (Borrowing)

  • การยืมหลักทรัพย์ทำได้ทั้งบัญชี Cash, Cash Balance และบัญชี Credit Balance
  • หุ้นที่ยืมเพื่อขายชอร์ต เป็นหุ้นในกลุ่มดัชนี SET 100 หรือ ETF เท่านั้น
  • ไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำและระยะเวลาในการยืมหุ้น (At Call) แต่ไม่เกิน 1 ปี
  • ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของการยืมหุ้นคือ 50 บาทต่อวัน (บวก VAT 7%) โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้น

การให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending)

  • การให้ยืมหลักทรัพย์ทำได้เฉพาะบัญชี Cash, Cash Balance เท่านั้น
  • ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ สามารถขายหุ้นที่อยู่ระหว่างการให้ยืมได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
  • ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ ยังคงได้รับสิทธิต่างๆ เหมือนเดิม เช่น XD,XR,XW

 

Go to Top 

 

 

 

 ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

 

ผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower) 

จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (Borrowing Fee) อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี (บวก VAT 7%)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของการยืมหุ้นคือ 50 บาทต่อวัน (บวก VAT 7%) โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้น

 

ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender) 

จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee) อัตราร้อยละ 3 ต่อปี (หัก Tax 15%)

 

** กรุณาสอบถามอัตราค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน **

 

Go to Top 

 

 

 เอกสารเปิดบัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์

 

  • สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์    
  • แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์    
  • บันทึกแนบท้ายสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์    

 

 

Go to Top